Podstawa prawna

Uchwała Nr LXII/595/2002
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 kwietnia 2002r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Odzieżowych im. Bolesława Barbackiego
w Nowym Sączu, ul. Morawskiego 2.

Na podstawie art. 18 ust. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniów. Rada Miasta u c h w a l a, co następuje:

§1

Zmienia się dotychczasową nazwę publicznej szkoły ponadgimnazjalnej: Zespół Szkół Odzieżowych im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu na: Zespół Szkół nr 3  im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Nowego Sącza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 roku i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu miasta Nowego Sącza i Zespołu Szkół Odzieżowych im. Bolesława Barbackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Wituszyński