Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Samodzielny referent w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Morawskiego 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu
Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Samodzielny referent została wybrana:
Pani Monika Kazana zamieszkała Posadowa Mogilska.
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wiedzę i kwalifikacje do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Autor: wicedyrektor Teresa Majerczyk

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu – Samodzielny referent

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu – Samodzielny referent

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosił się 1 kandydat, który spełnił wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Kandydat zostanie poinformowany indywidualnie o dokładnym terminie
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: wicedyrektor Teresa Majerczyk

Informacja o wynikach naboru Zespole Szkół Nr 3 im. Barbackiego w Nowym Sączu na stanowisko urzędnicze referenta

Załącznik nr 4a do Regulaminu –
informacja o wynikach naboru

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Janusz, zamieszkała 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 1/14

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Janusz wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisko referenta ds. płac i rozliczeń. Wnioskodawczyni podczas rozmowy wykazała się fachową terminologią przepisów prawnych i księgowych.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Autor: Czesław Leszek Sarota
– Dyrektor ZS Nr3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referenta ds. płac i rozliczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 15.02.2018r.

ZSNr3.111.1.2018.DK

 

INFORMACJA

 

 

 o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referenta ds. płac i rozliczeń   w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

 

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór przesłał  1 kandydat – Małgorzata Janusz. W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, że kandydat spełnia wymogi formalne.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w budynku szkoły   w dniu 19.02.2018r. o godz. 10:00.

Autor: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 – Czesław Leszek Sarota

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent ds. płac i rozliczeń w Zespole Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent ds. płac i rozliczeń.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy na w/.w stanowisko winny spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były karane za przestępstwo umyślne.
 4. Posiadają wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne. Wskazane doświadczenie (staż pracy) w zakresie płac w oświacie.
 5. Posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
 6. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

Kandydaci powinni wykazać się:

 • Umiejętnością obsługi komputera
 • Znajomością struktury i zasad funkcjonowania jednostek oświatowych
 • Znajomością ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych
 • Znajomością ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych
 • Znajomością ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych
 • Znajomością ustawy O rachunkowości, O finansach publicznych, O podatku dochodowym od osób fizycznych, O Ubezpieczeniach społecznych, O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto od kandydatów wymagana jest:

 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: Płace Optivum, Inwentarz Optivum, Płatnik, Exel
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Komunikatywność.
 • Rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków
 2. Sporządzanie: list płac, deklaracji do  ZUS oraz naliczanych   należnych składek  i zaliczek na podatek dochodowy.
 3. Prowadzenie kartotek: wynagrodzeń  i zasiłkowych
 4. Sporządzanie rocznej informacji PIT-11 dla pracowników oraz rocznej informacji PIT- 4R i  IWA do ZUZ
 5. Sprawozdawczość statystyczna dotycząca wynagrodzeń (kwartalna)
 6. Przygotowywanie danych dotyczących składek i wynagrodzeń do prowizorium budżetowego.
 7. Prowadzenie ewidencji majątku szkoły w programie Vulcan – inwentarz Optivum oraz ewidencja pozostałych środków trwałych niskowartościowych

Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 2. Zatrudnienie 0,5 wymiaru czasu pracy.
 3. Rozkład czasu pracy dostosowany do specyfiki pracy w szkole na tym stanowisku

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące –   spełniania wymagań wskazanych w punktach 2 i 3 wymagań od kandydata,
  a w przypadku wyboru danej osoby – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wystawione przez lekarza  posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny pracy.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926, Nr 153 póz. 127)

Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2  do dnia 14.02.2018r. –  do godz. 15:00

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Szkoły do dnia 15.02.2018.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w budynku szkoły w dniu 19.02.2018 roku od godziny 10 00. Dokładna godzina zostanie podana zainteresowanym telefonicznie

Informacja o wynikach naboru zostanie podana 20.02.2018r.

Informacja o wynikach naboru Zespole Szkół Nr 3 im. Barbackiego w Nowym Sączu na stanowisko Głównego Księgowego

1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze gł. księgowego (plik PDF – kliknij aby otworzyć).

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Głównego Księgowego Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 19 luty 2016r.


ZSNr3DK.1102.5.2016I N F O R M A C J A


o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Głównego Księgowego
w Zespole Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod katem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, że wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne.
Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie postępowania kwalifikacyjnego , które odbędzie się 23.02.2016 w ZS Nr 3 im. B. Barbackiego ul. Morawskiego 2 w Nowym Sączu.

Czesław Sarota – Dyrektor Szkoły

—————————————————————————————–

Informacja o wynikach naboru Zespole Szkół Nr 3 im. Barbackiego w Nowym Sączu
na stanowisko Głównego Księgowego

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani  Zofia  MALCZAK
zamieszkała Kamionka Wielka

Uzasadnienie:
Pani Zofia Malczak wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego.  Posiada aktualną ocenę pracy z wynikiem bardzo dobrym. Ważnym atutem kandydatki był 40 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego jednostce oświatowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.  Żaden  z kontrkandydatów nie legitymował się tak długim stażem pracy i doświadczeniem zawodowym w administracji samorządowej. Wnioskodawczyni podczas rozmowy wykazała się fachową terminologią przepisów prawnych, księgowych oraz znajomością obsługi programów komputerowych związanych z obsługą księgowości oświatowej.

Czesław Sarota – Dyrektor Szkoły