Statut

STATUT
Zespołu Szkół Nr 3
im. Bolesława Barbackiego
ul. Morawskiego 2
w Nowym Sączu

Szkoła założona w 1926r. jako Przemysłowa Szkoła Żeńska wychowała; przygotowała do życia wiele pokoleń młodzieży. W swojej obecnej działalności kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Obywatelskich Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Zgodnie z ustawą Sejmu RP z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty za podstawę pracy przyjmuje uniwersalne zasady etyki i chrześcijański system wartości.