Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent ds. płac i rozliczeń w Zespole Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent ds. płac i rozliczeń.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy na w/.w stanowisko winny spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były karane za przestępstwo umyślne.
 4. Posiadają wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne. Wskazane doświadczenie (staż pracy) w zakresie płac w oświacie.
 5. Posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
 6. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

Kandydaci powinni wykazać się:

 • Umiejętnością obsługi komputera
 • Znajomością struktury i zasad funkcjonowania jednostek oświatowych
 • Znajomością ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych
 • Znajomością ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych
 • Znajomością ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych
 • Znajomością ustawy O rachunkowości, O finansach publicznych, O podatku dochodowym od osób fizycznych, O Ubezpieczeniach społecznych, O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto od kandydatów wymagana jest:

 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: Płace Optivum, Inwentarz Optivum, Płatnik, Exel
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Komunikatywność.
 • Rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków
 2. Sporządzanie: list płac, deklaracji do  ZUS oraz naliczanych   należnych składek  i zaliczek na podatek dochodowy.
 3. Prowadzenie kartotek: wynagrodzeń  i zasiłkowych
 4. Sporządzanie rocznej informacji PIT-11 dla pracowników oraz rocznej informacji PIT- 4R i  IWA do ZUZ
 5. Sprawozdawczość statystyczna dotycząca wynagrodzeń (kwartalna)
 6. Przygotowywanie danych dotyczących składek i wynagrodzeń do prowizorium budżetowego.
 7. Prowadzenie ewidencji majątku szkoły w programie Vulcan – inwentarz Optivum oraz ewidencja pozostałych środków trwałych niskowartościowych

Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 2. Zatrudnienie 0,5 wymiaru czasu pracy.
 3. Rozkład czasu pracy dostosowany do specyfiki pracy w szkole na tym stanowisku

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące –   spełniania wymagań wskazanych w punktach 2 i 3 wymagań od kandydata,
  a w przypadku wyboru danej osoby – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wystawione przez lekarza  posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny pracy.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926, Nr 153 póz. 127)

Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2  do dnia 14.02.2018r. –  do godz. 15:00

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Szkoły do dnia 15.02.2018.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w budynku szkoły w dniu 19.02.2018 roku od godziny 10 00. Dokładna godzina zostanie podana zainteresowanym telefonicznie

Informacja o wynikach naboru zostanie podana 20.02.2018r.